Legislatie

Pensii primite in EU si in lume; Conditii de accesare si incasare;

www.europensie.ro își dezvoltă portofoliul de servicii destinate celor care:
– au realzat stagiu de cotizare în Uniunea Europeană
– au realizat stagiu de cotizare în țările cu care Romania are încheiate acorduri de reciprocitate în domeniul pensiilor;
– au realizat stagiu de cotizare în România și sunt rezidenți în alte tări decât cele menționate mai sus.
    Astfel sunt disponibile următoarele servicii:
Consultanță Dosar de Pensionare Comunitară/Internațională, se analizează care sunt oportunitățile de pensionare în țările în care s-a realizat stagiu de cotizare(vechime în muncă).
Serviciul este realizat în cca 7 zile lucrătoare de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și va fi expediat pe adresa de e-mail specificată sau prin curierat.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim neprioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, de asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 10 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 100 euro.
Calcul pensie Comunitară/Internațională în regim prioritar, serviciul constă în identificarea oportunităților de pensionare oferite de legislația statelor în care s-a cotizat cu indicarea soluțiilor cele mai convenabile, dde asemenea se realizează calculul pensiei (ipotetică și prorata) precum și modalitațile de încasare.
Serviciul se realizează în maxim 5 zile de la data primirii documentelor ce stau la baza dosarului de pensionare și costă 150 euro.
Serviciul de întocmire dosar de pensionare, timp de efectuare 5 zile: sunt completate toate formularele ce stau la baza dosarului de pensionare, dosarul va fi expediat prin curierat. Cost 75 euro;
Serviciul Recuperare Documente, este serviciul prin care recuperăm documentele (din România) pe care încă nu le aveți la dosar de la societățile care arhivează documentele ce atestă vechimea și veniturile realizate, este inclusă și activitatea de identificare a societăților care au preluat fostele intreprinderi ce au avut activitatea înainte de 1990. Este necesară o împuternicire notarială/Consulat.
Costul serviciului este de minim 300 lei și poate crește funcție de fiecare caz în parte(negociabil).
Serviciul Depunere Dosar de Pensionare la casa de pensii din România, costă 100 euro și se realizează pe baza unei împuterniciri notariale/consulat.

Pentru detalii suplimentare legate de documentele necesare precum și de modalitatea de plată a serviciilor scrieți la contact@europensie.ro sau  sunați la Tel 0742 602 033, 0724 414 043, 0760 432 198.

Vârste de pensionare în UE

Nr. Crt. TARA BARBATI

( ani)

FEMEI

(ani)

1 Germania 67 67
2 Suedia 67 67
3 Austria 65 60
4 Belgia 65 65
5 Cipru 65 65
6 Danemarca 65 65
7 Finlanda 65 65
8 Grecia 65 60
9 Irlanda 65 65
10 Italia 66 ani și 7 luni 66 ani, 7 luni
11 Marea Britanie 65 60
12 Olanda 65 65
13 Polonia 65 65
14 Portugalia 65 65
15 Spania 65 65
16 Bulgaria 63 60
17 Estonia 63 61
18 Slovenia 63 61
19 Cehia 62 60
20 Letonia 62 62
21 Lituania 62 60
22 Slovacia 62 62
23 Ungaria 62 62
24 Franta 60 60

Condiţii de acordare a pensiei:
Cererea de pensie, insoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu ,aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie ;
Comunicarea între institutii se face prin intermediul formularelor de legătură, la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat;

Care sunt statele cu care România are incheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare?
Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

Unde se depun cererile pentru pensie comunitară ?
Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată partială, de invaliditate și de urmas, persoana indreptatită se adresează unei singure instituții, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.
Cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:
– dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv;
– dacă solicitantul are domiciliul in România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparține cu domiciliul.
Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Cum se poate transfera o pensie în străinătate?
Procedura de transfer a drepturilor de pensie in strainatate presupune următoarele:
1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);
2. comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum și numărul de cont internațional bancar) către instituția plătitoare (casa teritorială de pensii in evidența căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declarației de transfer.
Declarația de transfer in străinătate(Declaratie de transfer) a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoțită de documentul care confirmă detaliile bancare și de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul Casei Teritoriale de Pensii in a cărei evidență se află dosarul de pensie. De asemenea, aceste documente pot fi expediate cu poșta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituția menționată pe site-ul acesteia.

Care sunt statele cu care România aplică alte acorduri şi convenţii bilaterale de securitate sociala ?
Regatul Maroc, în baza Decretului nr.215/26.06.1984 pentru ratificarea unor tratate internaționale, Armenia, Belarus, Ucraina si Federatia Rusă în baza Convenției dintre România și fosta U.R.S.S. privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, semnată la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobata prin Dec. nr. 165/1961.
In conformitate cu dispozițiile instrumentului juridic bilateral menționat, la acordarea pensiilor se iau in considerare vechimea in muncă și perioada de activitate asimilată cu vechimea in muncă de pe teritoriul ambelor Părți Contractante, confirmate de organele competente ale Părții Contractante pe teritoriul căreia au fost realizate. Astfel, pensiile se stabilesc și se plătesc de către organele competente ale Părții Contractante pe teritoriul căreia domiciliază cetățeanul indreptățit, la data cererii de pensie, in conformitate cu legislația acestei Părți Contractante.

De când pot beneficia de pensie comunitară ?
Începând cu data de 01.01.2007, data aderării la Uniunea Europeană, România aplică prevederile regulamentelor comunitare in domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, și anume Regulamentul (CEE) nr. 1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul comunității și Regulamentul nr.574/1972 care stabilește modalitățiile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71.
Incepând cu 01.05.2010 a intrat in vigoare Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificată și completată prin Regulamentul (CE) nr.988/2009 si Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE)nr.883/2004.

Ce ţări vizează regulamentele europene ?
Regulamentele vizează cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spațiului Economic European, după cum urmează:
Austria; Belgia; Bulgaria; Cehia; Cipru; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franta ; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburg; Malta; Marea Britanie; Olanda; Polonia; Portugalia; Romania; Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Ungaria; Islanda; Norvegia; Liechstenstein; Elveţia

Ce se întâmplă în cazul persoanelor care au lucrat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori a Spaţilului Economic European ?
-drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii;
– persoanele interesate pot solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale; vârstele de pensionare sunt, de regulă, diferite de la un stat la altul. Pe cale de consecinţă, fiecare stat va stabili pensia la data îndeplinirii condiţiilor potrivit legislaţiei proprii;
– drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.

Care sunt actele necesare pentru înscrierea la pensie în cazul persoanele care locuiesc pe teritoriul unui stat membru ?
Actele necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială :
-formularul de cerere E 202 (Formularul E 202) ;
-formularul E 207(Formularul E 207) ;
-declarația pe propria răspundere ;
-copie dupa actul de identitate românesc – dacă detin dubla cetațenie sau dacă au menținut cetățenia română ;
-carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinatate ;
-livretul militar original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
-diplomă de studii original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de invățământ;
-adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de invaliditate :
-formularul de cerere E 204 (Formularul E 204) ;
-formularul E 207 ;
-documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
-declarația pe propria răspundere ;
-copie dupa actul de identitate românesc – dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română ;
-carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
-livretul militar original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
diplomă de studii original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de invățământ;
-adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de urmaș:
-formularul de cerere E 203(Formular E 203) ;
-formularul E 207 ;
-declaratia pe propria raspundere urmasi ;
-adeverinţa de studii (elev sau student);
-copie dupa actul de identitate românesc – daca detin dubla cetatenie, sau daca au mentinut cetatenia Romana ;
-carnetul de muncă original sau in copie certificata de institutiile competente din străinătate al susținătorului decedat ;
-livretul militar original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
-diplomă de studii original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum si forma de invățământ al susținătorului decedat;

Ce se întâmplă în situaţia statelor cu care România nu are încheiat acord/convenţie de securitate sociala ?
Pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din România, fără a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state.

Cum se realizează plata pensiilor în străinătate ?
Începând cu anul 2008, beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabiliți in străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Națională de Pensii Publice asigurând plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România.

Utilizarea certificatului de viata ca instrument de verificare administrativa

      Pentru a evita efectuarea unor plati necuvenite sau catre beneficiari nerezidenti a caror situatie s-a modificat, cu efecte asupra obligatiei casei teritoriale de pensii competente de a achita drepturile de pensie si a altor drepturi care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, se utilizeaza CERTIFICATUL DE VIATA(certificat d eviata RO EN) ca si instrument de verificare administrativa.
      Certificatul de viata constituie dovada pe baza careia SE CONTINUA PLATA drepturilor cuvenite beneficiarilor nerezidenti ai sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Confirmarea existentei beneficiarilor nerezidenti aflati in plata

      Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, beneficiarii nerezidenti AFLATI IN PLATA au obligatia de a transmite anual, pana cel tarziu la data de 31 decembrie a fiecarui an, un certificat de viata.
In vederea prezentarii certificatului de viata, casa teritoriala de pensii va transmite acestora, la adresa de domiciliu/resedinta, in luna octombrie a fiecarui an, un exemplar al certificatului de viata completat in Partea A, indicand data limita de transmitere a certificatului de viata de catre beneficiari.
Beneficiarul nerezident are obligatia de a completa Partea B a certificatului de viata, in fata unei autoritati legale de pe teritoriul statului de resedinta, respectiv domiciliu, dupa caz.
La solicitarea beneficiarului nerezident, autoritatea legala certifica faptul ca Partea B a certificatului de viata a fost semnata personal de titularul drepturilor, completand, in acest sens, Partea C a certificatului.
In situatia in care un beneficiar nerezident nu prezinta sau nu transmite certificatul de viata in termenul indicat, casa teritoriala de pensii competenta SUSPENDA PLATA DREPTURILOR DE PENSIE ale acestuia incepand cu luna februarie a anului in curs.
Daca beneficiarul nerezident transmite certificatul de viata dupa expirarea termenului indicat, drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale vor fi reluate in plata de la data suspendarii, cu respectarea termenului general de prescriptie.

Dacă am lucrat în trecut în România şi în prezent lucrez legal pe teritoriul altui stat membru trebuie să mai plătesc contribuţii la pensie şi în România ?
În perioada în care lucraţi în mod legal pe teritoriul altui stat membru, nu este necesar să rămâneţi asigurat în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reşedinţă, având în vedere principiul totalizării perioadelor de asigurare la acordarea drepturilor de pensie. Totuşi, dacă aţi făcut acest lucru, veţi beneficia de valorificarea contribuţiilor aferente asigurării facultative în România la stabilirea drepturilor de pensie de către casa teritorială de pensii competentă.

Dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru trebuie să vin în România pentru a depune cererea mea de pensie ?
Dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depuneţi cererea de pensie la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea dvs. în România, în acest scop.

Regulamentele vizează cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spațiului Economic European, după cum urmează:
Austria; Belgia; Bulgaria; Cehia; Cipru; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franta ; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburg; Malta; Marea Britanie; Olanda; Polonia; Portugalia; Romania; Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Ungaria; Islanda; Norvegia; Liechstenstein; Elveţia

În cazul persoanelor care au lucrat în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori a Spaţilului Economic European:
drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii;
Persoanele interesate pot solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale; Vârstele de pensionare sunt, de regulă, diferite de la un stat la altul. Pe cale de consecinţă, fiecare stat va stabili pensia la data îndeplinirii condiţiilor potrivit legislaţiei proprii;
drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.
Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată partială, de invaliditate și de urmas, persoana indreptatită se adresează unei singure instituții, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.

Cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:
– dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv;
– dacă solicitantul are domiciliul in România, cererea se depune la casa teritorială de pensi de care aparține cu domiciliul.
Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Condiţii de acordare a pensiei:
-cererea de pensie, insoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu; aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie ;
-comunicare între institutii se face prin intermediul formularelor de legătură;
– la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat;
Informatiile sunt in permanenta actualizare