Pensionarea in Israel, vârste de pensionare, stagiu minim, date de contact institutii, Acord Romania -Israel. Formular rezidenți. Formulare cereri pensii nerezidenti ( inclusiv români). Certificat de viata.


Condiții

Varsta de pensionare in cazul bărbaților este 67 de ani

Vârsta de pensionare pentru femei – 60 până la 65 de ani, în funcție de data nașterii, conform tabelului de mai jos:

Data de nastere                                 vârsta de pensionare
 
până la 6/1944 60 de ani
Din 7/1944 până în 8/1944 Varsta 60 si 4 luni
Din 9/1944 până în 4/1945 Varsta 60 si 8 luni
Din 5/1945 până în 12/1945 61 de ani
De la 1/1946 la 8/1946 Varsta 61 si 4 luni
Din 9/1946 până în 4/1947 Varsta 61 si 8 luni
Din 5/1947 până în 12/1959 62 de ani
De la 1/1960 la 12/1960 Varsta 62 si 4 luni
De la 1/1961 la 12/1961 Varsta 62 si 8 luni
De la 1/1962 la 12/1962 63 de ani
De la 1/1963 la 12/1963 Varsta 63 si 3 luni
De la 1/1964 la 12/1964 Varsta 63 si 6 luni
De la 1/1965 la 12/1965 Vârsta 63 și 9 luni
De la 1/1966 la 12/1966 64 de ani
De la 1/1967 la 12/1967 Varsta 64 si 3 luni
De la 1/1968 la 12/1968 Varsta 64 si 6 luni
De la 1/1969 la 12/1969 Varsta 64 si 9 luni
Din 1/1970 încoace 65 de ani

Stagiul de cotizare necesar

Stagiul minim de cotizare este de 5 ani (60 de luni)

FORMULARE

Rezidenti in  Israel: Cerere pensie batranete Israel

Nerezidenti in Israel: Cerere pensie limita de varsta Israel – nerezident

Certificat de viata: Certificat de viata Israel

Cerere ajutor de deces: Indemnizatie de deces Israel

Cerere pensie de urmas soț sau copil: Cerere pensie de urmas Israel

Cerere pensie de urmas, soș supravietuitor si sau copil solicitata de către straini ( inclusiv români) din Israel:Cerere pensie de urmas ptr nerezidenti in Israel

Cerere pensie de invaliditate: Cerere pensie de invaliditate rezident Israel

Pentru cei care muncesc in Israel gasesc informatii legate de drepturile lor si aici.

 


HG 854/2013 privind aprobarea Aranajamentului administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011;

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotatare.
Articol unic
Se aproba Aranjamentul administrativ, semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, ratificat prin Legea nr. 150/2012. Vezi aici Acord Romania Israel

ARANJAMENT ADMINISTRATIV pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale

In conformitate cu articolul 19 paragraful d) din Acordul dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, care corespunde cu data de 24 Adar I 5771 din calendarul ebraic, denumit in continuare „Acord”, autoritatile competente ale partilor contractante au convenit dupa cum urmeaza:

Partea I – Prevederi generale

Articolul 1
Termenii utilizati in prezentul aranjament administrativ vor avea acelasi inteles ca cei din Acord.

Articolul 2

1. Organismele de legatura mentionate in articolul 1 paragraful k) si articolul 19 paragraful d) din Acord vor fi:
a) pentru Romania:
Casa Nationala de Pensii Publice pentru pensiile pentru limita de varsta, invaliditate si urmas, precum si pentru ajutoarele de deces; ( Vezi date de contact mai jos).
– Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala pentru alcoatiile pentru copii;
b) pentru Israel: Institutul National de Asigurari, Ierusalim.
Adresele si celelalte date de contact ale organismelor de legatura sunt prevazute in anexa 1 la prezentul aranjament administrativ.
2. Organismele de legatura desemnate in paragraful 1 al prezentului articol vor stabili procedurile comune, formularele, certificatele si alte comunicari necesare pentru implementarea Acordului si a prezentului aranjament administrativ.
3. Organismele de legatura isi pot comuncia reciproc informatii si prin posta electronica.
1. In cazul in care legislatia unei parti contractante este aplicabila in conformitate cu oricare din prevederile articolelor 7-9 ale Acordului, institutia competenta a acelei parti contractante va elibera un certificat care atesta ca persoana angajata sau lucratorul independent ramane supus acelei legislatii. Acest certificat va constitui dovada ca persoana angajata sau lucratorul independent este exceptat de la contributiile de securitate sociala ale celeilalte parti contractante.
2. Certificatul la care se face referire in paragraful 1 al prezentului articol va fi eliberat:
a) in Romania: de catre Casa Nationala de Pensii Publice;
b) in Israel: de catre Institutul National de Asigurari, Ierusalim.
3. Institutiile indicate in paragraful 2 al prezentului articol isi vor furniza reciproc o copie a certificatului

Partea III – Prevederi speciale privind diferitele categorii de prestatii
Pensii pentru batranete, de urmas si de invaliditate

Articolul 4
1. In cazul prestatiilor prevazute la litera B paragraful 1 al articolului 2 din Acord, prin „pensii pentru limita de varsta” se intelege: pensiile pentru limita de varsta, pensiile anticipate si pensiile anticipate partiale.
2. Institutia competenta a unei parti contractante care primeste o cerere pentru prestatii platibile in baza legislatiei celeilalte parti contractante va mentiona pe aceasta data primirii cererii si va trimite de indata cererea fie direct, fie prin intermediul organismului de legatura al fiecarei parti contractante.
3. Impreuna cu formularul de cerere, institutia competenta va transmite orice documentatie, inclusiv orice documentatie medicala disponibila, care poate fi necesara institutiei competente a celeilalte parti contractante pentru a stabili dreptul solicitantului la o prestatie.
4. Datele personale privind o persoana, continute in formularul de cerere, vor fi certificate in mod corespunzator de catre institutia competenta. Transmiterea formularului certificat in ceea ce priveste datele personale va scuti institutia competenta de transmiterea documentelor originale catre cealalta parte contractanta.
5. Fiecare institutie competenta va transmite institutiei competente a celeilalte parti contractante un formular care atesta perioadele de asigurare realizate in baza propriei legislatii.
6. Fiecare institutie competenta va determina ulterior daca o persoana poate beneficia de o prestatie si va notifica cealalta institutie, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legatura, cu privire la decizia sa referitoare la cerere.
7. Fiecare institutie competenta va stabili drepturile solicitantului in baza prevederilor capitolului 1 partea a III-a din Acord si va notifica persoana vizata cu privire la decizie, indicand modalitatile legale si termenele-limita pentru apeluri, si va transmite o copie a deciziei si formularul convenit in acest scop institutiei competente a celeilalte parti contractante.
8. In momentul depunerii cererii, beneficiarul trebuie sa informeze institutia competenta in legatura cu locul de domiciliu, banca si numarul de cont unde trebuie platite prestatiile a se vedea Acord Romania Israel transfer pensie în Israel.
9. Plata se face fara nicio deducere pentru costurile administrative. Cheltuielile implicate de transferul bancar sunt in sarcina beneficiarului.
10. In situatia in care beneficiarul primeste pensie de la institutia competenta a uneia dintre partile contractante si are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, acesta trebuie sa transmita institutiei competente, la fiecare 12 luni, un certificat care atesta ca persoana este in viata. Certificatul va fi transmis beneficiarului de catre institutia competenta, pentru a fi completat si semnat in fata unei autoritati pe teritoriul celeilalte parti contractante, care va certifica faptul ca documentul a fost semnat personal de catre beneficiar. Certificatul va fi returnat institutiei competente in perioada solicitata.
11. In situatia in care certificatul mentionat la paragraful 10 al prezentului articol nu este transmis, plata pensiei va fi suspendata pana la primirea acestuia.

Ajutorul pentru deces

Articolul 6
1. Pentru a primi un ajutor de deces in baza legislatiei unei parti contractante, beneficiarul al carui domiciliu este pe teritoriul celeilalte parti contractante poate depune cererea la institutia competenta sau la institutia de la locul de domiciliu cu conditia ca cererea sa fie trimisa institutiei competente responsabile pentru plata prestatiilor.
2. Documentele necesare conform legislatiei aplicate de catre institutia competenta trebuie anexate cererii.
3. Informatiile furnizate de catre solicitant trebuei sa fie sustinute prin documente oficiale originale, anexate cererii, si/sau documente certificate de catre institutia de la locul de domiciliu.

Partea IV – Asistenta si informatii
Articolul 6
1. Institutia competenta a unei parti contractante va furniza, la cerere, institutiei competente a celeilalte parti contractante informatiile medicale si documentele care sunt disponibile in ceea ce priveste solicitantul sau beneficiarul, cu conditia ca solicitantul sa semneze o declaratie de renuntare la confidentialitatea medicala in cazul in care este necesar.
2. In cazul in care institutia competenta a unei parti contractante cere ca solicitantul sau beneficiarul care are domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante sa fie supus unui control medical suplimentar; un astfel de control va fi organizat de catre institutia competenta a celeilalte parti contractante in conformitate cu regulile institutiei care organizeaza controlul medical si pe cheltuiala institutiei care il solicita.
3. Institutia competenta a unei parti contractante va rambursa sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, dupa primirea unei declaratii detaliate a costurilor suportate.

Articolul 7
Daca Acordul sau prezentul aranjament administrativ nu prevede altfel, in cazul in care institutia competenta a unei parti contractante solicita asistenta administrativa referitor la drepturile si obligatiile in baza Acordului ale unui solicitant sau ale unui beneficiar care are domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante, o astfel de asistenta va fi acordata fie prin intermediul organismelor de legatura, fie direct de catre institutia competenta a celeilalte parti contractante pe al carui teritoriu solicitantul sau beneficiarul isi are domiciliul sau sederea. O astfel de asistenta va fi gratuita.

Partea V – Dispozitii diverse
Articolul 8
Daca Acordul nu prevede altfel, prestatiile in bani care sunt datorate beneficiarilor care isi au domiciliul sau sederea pe teritoriul celeilalte parti contractante vor fi platite direct acestor beneficiari.

Articolul 9
1. Organismele de legatura si institutiile competente ale partilor contractante pot utiliza limba engleza pentru aplicarea Acordului.
2. Formularele necesare pentru aplicarea Acordului vor fi in ambele limbi oficiale ale partilor contractante.
3. In scopul aplciarii Acordului si a prezentulu aranjament administrativ, prin derogare de la prevederile paragrafului 2 al prezentului articol, alte cereri si documente nu vor fi respinse pe motiv ca sunt redactate in limba oficiala a celeilalte parti contractante.

Articolul 10
Organismele de legatura vor face anual schimb de date statistice privind platile care au fost efectuate in baza Acordului.

Articolul 11
Prezentul aranjament administrativ poate fi amendat, in scris, prin acordul reciproc al autoritatilor competente. Amendamentele vor intra in vigoare in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 12 al prezentului aranjament administrativ.

Articolul 12
Prezentul aranjament administrativ va intra in vigoare la data ultimei notificari, trimisa pe cale diplomatica, care confirma ca procedurile interne necesare pentru intrarea sa in vigoare au fost indeplinite. Acesta va ramane in vigoare pe durata Acordului.

Semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, care corespunde cu 28 Elul 5773, in doua exemplare originale, in limbile romana, ebraica si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergente de interpretare, va prevala textul in limba engleza.

ANEXA 1
ROMANIA
Casa Nationala de Pensii Publice
Str. Latina nr. 8, sectorul 2
Bucuresti
Romania
Telefon 0040213118047

Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala
Bd. Panduri nr. 22, sectorul 5
Bucuresti
Cod postal: 050659
Romania
Telefon: 0040213136047
E-mail: anps@prestatiisociale.ro
Web: www.prestatiisociale.ro

STATUL ISRAEL
Institutul National de Asigurari
Birou central
Bd. Weizman nr. 13
Ierusalim 91909
Israel
Telefon: 972-2-6709753

Web:btl.gov.il

Pentru alte detalii si ajutor scrie la contact@europensie.ro

Ianuarie 2023

Datele se actualizează..

31 Comentarii

 • Buna ziua ma numesc Cristian Grapan tatal meu Marian Grapan a murit in Israel intrun atentat cu bomba in 3 martie 1996 lucra cu contract la o firma Pina sa plece la lucru am mers la bucuresti si eu si mama sa NE faca firma respectiva o asigurare de viata pe numele tatalui meu si beneficiari sau ceva de genul asata nu imi amintesc foarte bine eu aveam 13 anii Infine rezulta ca mama mea Maria Grapan are o pensie sau nu stiu cum sa o numesc de 1200 de dolari pe luna toata viata Intrebarea mea ieste De ce eu nu am nici macar un dolar din acai 1200 pe care ii is mama Eu nu stiu unde sa merg sa intreb daca am primit ceva cit timpa am fost minor mama mea spune ca sunt bani ei Asa am ajuns sa plec din rominia de 16 ani nu pot sa afu nimic de la ia .,,:;;; asi vrea sa stiu ce sa intimplat sa stiu adevarullll

  • Stimate Cristian, îmi pare rău pentru pierderea suferită. În cazul descris de dumneavoastră înțeleg că a fost vorba despre o asigurare de viață, asigurare care este diferită față de pensia publică unde pensiile de urmaș sunt definite de lege și nu de către cel care încheie contractul de asigurare. Înainte de orice va trebui să cunoașteți prevederile acelui contract de asigurare, altfel dacă beneficiar în caz de deces a fost trecută mama dumneavoastră atunci nu mai puteți face nimic. Dacă în schimb are drept de a primi partea dumneavoastră până la majorat, atunci puteți cere intrarea în drepturi de la societatea de asigurare care achită suma asigurată ( plata lunară de 1200 dolari).

 • Buna seara,
  Ma numesc Murtezan Elena si lucrez in Israel din 15 /10/2003.
  In 2013 s a încheiat acord in domeniul asigurărilor si protectiei sociale intre Romania si Israel pentru muncitorii români care lucrează în Israel.
  Pana in ianuarie 2019 o parte dintre persoanele care au depus dosarul de pensie au primit pensie din Israel, alta parte nu au primit.
  Din ianuarie 2019 statul Israel nu vor să mai dea pensie,pe motiv că nu avem rezidență,dar ,nici cei care primesc nu au avut rezidență.
  Ei spun că s ă modificat acordul.Noi am trimis email la CNPP si la Ministerul Muncii sa ne spuna ce stiu despre aceste modificari si nu am primit nici un răspuns.
  Va rugam sa ne spuneti unde sa apelăm sa fim ajutati.Avocatii spun că autoritățile române trebuie sa se implice.Va multumesc.

  • Stimată Murtezan Elena, singura situație pentru care anumite venituri asociate pensiilor nu se acordă sunt cele legate de rezidență cum ar fi indemnizația care asigură un venit minim lunar, indemnizație de care o acorda fiecare stat dor cetățenilor care au rezidența permanentă pe teritoriul său. Legat de modificările aduse acordului dintre cele 2 state, vă voi da un răspuns după ce mă edific asupra situației de fapt. răspunsul îl veți primi pe adresa de e-mail și după caz voi publica pe site modificările acordului.

 • Domnule Covaliu,noi nu avem rezidență ca ei nu dau rezidență,dar noi avem o adresa unde stam.De 16 ani am aceeasi adresa.Viza de lucru o am de 16 ani la aceeași adresă.
  Acordul nu este semnat pentru rezidenți este pentru muncitori.
  Pe 12februarie a fost proces aici si judecătorul a spus că Israelul nu are bani să dea pensie ,pe lângă motivul rezidenți.
  Domnule Covaliu,sunt persoane care primesc pensie din Israel, pentru acele persoane nu s apus problema rezidenți.Ei spun că s a facut o greseala.7 ani de zile este o greseala???
  Cei de la Bituah Leumi(asigurările sociale Israel)au primit dosare au spus că vom lua pensie,si de un an și ceva ne spun sa dam in judecata.
  Va rog frumos ajutati ne sa se deblocheze situatia de fata.
  Va multumesc frumos,

 • Buna ziua! Mama mea lucreaza legal in Israel din 2011. Este din R. Moldova. Are cetatenie romana din 2012. Doreste sa isi depuna dosarul pentru pensie, dar nu am gasit exact ce acte trebuie expediate celor din Ierusalim. Va rog frumos, daca e posibil, sa imi spuneti ce acte trebuie sa depuna precum si formularele care trebuie completate. Am uitat sa specific ca ea nu a avut loc de munca in Romania si in consecinta nici asigurare sociala pe teritoriul Romaniei. Acest aspect ii permite sa beneficieze de pensie?
  Va multumesc anticipat

  • Stimat Ion, înainte de a depune dosarul pentru pensie internațională, mama dumneavoastră trebuie să cunoască dacă îndeplinește condițiile pentru a solicita pensie din Israel. Apoi trebuie cunoscut că documentația specifică se va depune la instituția care gestionează dosarele de pensii de pe raza domiciliului stabil al mamei dumneavoastră. Pentru mai multe detalii vă rog să scrieți la contact@europensie.ro .

 • Mă numesc Mihai Pocovnicu, și am lucrat în Israel în perioada 6 decembrie 1998 până la 21 decembrie 2000, ca inginer de șantier, plecat cu contract de muncă și viză în cadrul unui contract între firma angajatoare din România, și firma ORCOM building LTD Tel Aviv.
  Întrebarea este dacă am dreptul la pensie din partea statului Israel pentru această perioadă. Pentru acea perioadă respectiv anul 1999 am plătit prin soția mea lunar la firma din Romania o sumă de bani, pentru vechime în muncă, pentru al doilea an firma din Romania nu a vrut să mai primească contribuția lunară.

 • Buna ziua!Ma numesc Ivan Doina si am lucrat in Israel iñ perioada 2002-2011 .Am inteles ca nu se pot calcula anii pentru pensie din Israel atat timp cat nu s.a oprit in perioada sus mentionata contributie la pensie?Eu am lucrat cu Bituah Leumi cu acte in regula,multumesc!

  • Stimată Doina, anii care se calculează la pensie sunt cei în care s-a contribuit la pensie. Dacă perioada de muncă..cu acte in regula din Israel arată contribuție la sistemul public de pensii al statului evreu, atunci se valorifică pentru pensia ce va fi plătită de Istrael si se recunoaste de către România.

 • Buna ziua.Am lucrat si eu in Haifa din 2000 aug pina in 2005,cu acte in rdgula,pot primi pensie pe aceasta perioada in Rominia in momentul cind fac virsta si dacs m-i se calculeaza la anii de vechime.Am o hirtie la mana scrisa de firma din israel cu perioada in care am lucrat acolo,si daca asta imi ajuta.multumesc

  • Hartia de mana nu prea, este important sa aveti un extras de la Ministerul Mucii din Israel cu perioada muncita. Daca veti primi acest document atunci veti putea accesa Pensia Internationala din Istrael. Pentru mai multe detalii scrieti la contact@europensie.ro .

 • Buna ziua!Am o problema pe care nu stiu cum sa o rezolv.Pana la aceasta data nu am primit adeverinta de viata,pe care o semnez anual la ambasada.Netrimitand-o mi se sisteaza trimiterea pensiei,ceea ce nu imi permit,deoarece e singura mea sursa de venit(de trai).Ce ytrebuie sa fac in aceasta situatie?Multumesc anticipat pentru raspuns!Sanatate!

   • Buna ziua . Mama mea primește la fel pensie de urmaș din Israel. La fel a primit adeverință de viață,a trimis o la cei din Israel dar luna aceasta nu a primit pensia. Am incercat sa iau legătura cu ei,însă nu răspund la nici un Nr de telefon și nici nu apare nici o adresă de email. Mă puteți ajuta cu ceva informații sau cu cine as putea lua legătura? Va mulțumesc

  • Buna ziua.Dna Kamer,mama mea întâmpină aceeași problema. Cum as putea lua legătura cu dvs? Va mulțumesc

 • Buna ziua . Mama mea primește la fel pensie de urmaș din Israel. La fel a primit adeverință de viață,a trimis o la cei din Israel dar luna aceasta nu a primit pensia. Am incercat sa iau legătura cu ei,însă nu răspund la nici un Nr de telefon și nici nu apare nici o adresă de email. Mă puteți ajuta cu ceva informații sau cu cine as putea lua legătura? Va mulțumesc

 • Buna ziua , eu primesc din Israel asigurare sociala de batranete , daca aceasta in Romania este considerat venit si trebuie sa platesc asigurarea de sanatate in functie de valoarea acestei asigurari sau se sonsidera ca sunt persoana fara venituri ?

  • Stimat Gorun Zeev, în România pensionarii nu trebuie să plătească asigurările de sănătate decât dacă pensia depășește 4000 lei. Vă rog să reveniți la contact@europensie.ro pentru mai multe detalii legate de pensionarii care nu au cetățenia Română și sunt rezidenți în România.

 • Am lucrT în israiel în perioada1996 pana în anul 2003 cu acte legale menționez cu cont în banca Hapoalim.intrebarea este pot primi pensie de la statul israiel.

 • buna ziua .am lucrat in perioada 1994-1998 in ierusalim firma TESSET IN ANUL2000 LA FIRMA MUNDI DIN TELAVIV SI2001-2003 CU FIRMA TALNIR EI AU SCOS VIZELE DAR ACOLO AM LĂCRAT LA FIRMA SONEL-BONE TOT EI NE PLATEAU DAR NU AM NICI UN ACT DE ACOLO NU AM STIUT CA O SA AM NEVOIE.DE UNDE ASI PĂTEA SCOATE O ADEVERINTA CU PERIOADELE LUCRATE ACOLO CUI SA MA ADRESEZ O ADRESA CEVA VA MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU RASPUNS.

 • Buna ziua!

  Parintii mei au emigrat in Israel, pensionati fiind in Romania de peste 5 ani.
  Exista posibilitatea transferarii pensiilor acestora si punerea lor in plata direct in Israel de catre institutia responsabila pentru a evita comisioanele bancare si costurile de transfer pe care le-ar impune plata pensiilor de catre Casa de Pensii Suceava direct in conturile pe care le au deschise in Israel?

  Multumesc anticipat!

 • Bună ziua
  Am lucrat în Israel în perioada 1994-2002.
  Ce trebuie sa fac pentru a primi pensie din Israel.?
  Exista vreo modificare a acordului?
  Multumesc!

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.