Care sunt statele cu care România are incheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare?
Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

Care sunt statele cu care România aplică alte acorduri şi convenţii bilaterale de securitate sociala ?
Regatul Maroc, în baza Decretului nr.215/26.06.1984 pentru ratificarea unor tratate internaționale, Armenia, Belarus, Ucraina si Federatia Rusă în baza Convenției dintre România și fosta U.R.S.S. privind colaborarea in domeniul prevederilor sociale, semnată la Bucuresti, la 24 decembrie 1960, aprobata prin Dec. nr. 165/1961.
In conformitate cu dispozițiile instrumentului juridic bilateral menționat, la acordarea pensiilor se iau in considerare vechimea in muncă și perioada de activitate asimilată cu vechimea in muncă de pe teritoriul ambelor Părți Contractante, confirmate de organele competente ale Părții Contractante pe teritoriul căreia au fost realizate. Astfel, pensiile se stabilesc și se plătesc de către organele competente ale Părții Contractante pe teritoriul căreia domiciliază cetățeanul indreptățit, la data cererii de pensie, in conformitate cu legislația acestei Părți Contractante.

Unde se depun cererile pentru pensie comunitară ?
Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată partială, de invaliditate și de urmas, persoana indreptatită se adresează unei singure instituții, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.
Cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:
– dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la institutia din statul respectiv;
– dacă solicitantul are domiciliul in România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparține cu domiciliul.
Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Cum se poate transfera o pensie în străinătate?
Procedura de transfer a drepturilor de pensie in strainatate presupune următoarele:
1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă apartinând Grupului Citi, dar această optiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);
2. comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum și numărul de cont internațional bancar) către instituția plătitoare (casa teritorială de pensii in evidența căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declarației de transfer.
Declarația de transfer in străinătate(Declaratie de transfer) a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoțită de documentul care confirmă detaliile bancare și de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul Casei Teritoriale de Pensii in a cărei evidență se află dosarul de pensie. De asemenea, aceste documente pot fi expediate cu poșta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituția menționată pe site-ul acesteia.

Condiţii de acordare a pensiei:
-cererea de pensie, insoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu; aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie ;
-comunicare între institutii se face prin intermediul formularelor de legătură;
– la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat;

Cum se realizează plata pensiilor în străinătate ?
Începând cu anul 2008, beneficiarii sistemului public de pensii din Romania stabiliți in străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu, Casa Națională de Pensii Publice asigurând plata pensiilor prin Citibank Europe plc., Dublin – sucursala România.

Ce se întâmplă în situaţia statelor cu care România nu are încheiat acord/convenţie de securitate sociala ?
Pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din România, fără a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state.

Datele se actualizează..

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.